Отчет

Отчет за дейността ми като народен представител в 43 Народно събрание:

Вносител и съвносител на следните законопроекти и решения:

 • Законопроект за военното разузнаване
 • Законопроект за Държавна агенция "Разузнаване"
 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата
 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
 • Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
 • Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
 • Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
 • Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
 • Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози
 • Законопроект за Националната служба за охрана
 • Законопроект за предучилищното и училищното образование
 • Законопроект за Сметната палата
 • Законопроект за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност
 • Проект за решение във връзка с разискване по питане № 554-05-8/21.01.2015 г., внесено от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради
 • Проект за решение за създаване на Временна (анкетна) комисия за проверка на всичките данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения за изкривяване на конкуренцията на пазара на горива и до съмнения за злоупотреба с господстващо положение в периода от 2008 г. до юли 2016 г.
 • Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства около предоставянето и придобиването на концесия за добив на въглища от Бобовдолския въглищен басейн, участък Бабино за периода от 2005 г. до края на месец септември 2016 г.


Отчет за дейността ми като общински съветник от Общински съвет - Варна за мандат 2007 - 2011 

Като общински съветник членувам в ПК”Транспорт”, ПК „Култура и духовно развитие” и съм председател на ПК”Социални дейности и жилищна политика”. В процес на работа си съм членувал и в ПК „Собственост и стопанство” и в ПК”Младежки дейности и спорт”. През целия период съм се срещал с граждани в приемната на ПП ГЕРБ и съм участвал в организираните срещи по микрорайони. Внесъл съм множество проблеми и питания към кмета на Варна и съм следил развитието и решаването им. В отчета на председателя Николай Апостолов съм цитиран като един от най-активните общински съветници по отношение на внесени сигнали и питанията. Участвал съм активно в мероприятията на ПП ГЕРБ и когато съм имал възможност съм използвал експертния потенциал на организацията. Специално искам да благодаря на Петя Проданова, Веселина Даскалова, Марияна Христова и Радка Тодорова за съветите и помощта, която са ми оказвали като председател на социалната комисия. Като съвместна работа в район “Приморски” и по отношение на организиране на срещи с граждани и адресиране на актуални проблеми, изказвам сърдечни благодарности на Пламен Боев и Мартин Байчев. Отчитам като много ползотворна и работата с колегите ми общински съветници от групата на ПП ГЕРБ. Имам персонален блог в Интернет, чрез който се стремя да се отчитам за извършената дейност, както и за директен контакт с мен като съветник.
Основните проблеми, които съм поставил като питания и сигнали са:

    1.    Обявяване за частна общинска собственост дворно място с площ 1996 кв.м., , с административен адрес, ул. Селиолу”, № 1 “а”. Терен в двора на Окръжна болница. Въпросното решение бе свалено след намеса от моя страна.
    2.    Готовността на Община Варна да се справи с предстоящите реформи в образованието – минаване на едносменен режим на обучение на първокласниците, задължителна предучилищна подготовка и т.н.
    3.    Липсата на осветление ул.”Яворов” в частта между бул.”Владислав” и бул.”Сливница”.
    4.    Проблем с канализацията на улица „Акад.Игор Курчатов” № 1 (Зеленчукова борса) и локвата с дълбочина над 30-40см. след валежи. След питането ми бе намерено временно решение до цялостното решаване на проблема с канализацията в района.
    5.    Поставен и решен проблем с ограничителни съоръжения, за да не се паркира на тротоара около училище “Ангел Кънчев” на ул. “Роза”.
    6.    Сходен проблем бе поставен и разрешен с ограничителните съоръжения по тротоарите около Първа езикова гимназия.
    7.    Поставен е и проблема на множество майки и пешеходци, че улица “Роза” е строителна площадка и е невъзможно да се ходи. Частично бе решен и този проблем.
    8.    Липсата на пътна настилка на ул. “Мир” – стара и затрудненията на живущите там.
    9.    Ул. “Топра Хисар” в частта преди ІІ РПУ бе преасфалтирана след сигнал, внесен на сесия.
    10.    Липсата на съоръжения за намаляване на скоростта на автомобилите около Руското училище по ул. “Раковски”.
    11.    Повдигнат бе и въпросът за преструктурирането на “Дезинфекционна станция” АД като общинско предприятие, за да се справя с проблемите, свързани с обезпаразитяването срещу кърлежи и вредители по кестените. Въпрос, актуален през лятото на 2010 г.
    12.    Поставих и проблеми, касаещи гражданите на кв. “Виница” и по-конкретно невъзстановената пътна настилка след присъединяване на кооперации към ВиК мрежата на ул. “Константин Павлов.
    13.    Адресирани бяха и проблеми с опасни дървета на ул. “Неофит Рилски”, площад “Лаврентий” и др. След сигнала, опасните клони и дървета бяха отстранени.
    14.    Поставен бе проблемът с липсата на благоустрояването пред блока на ул. “Генерал Георги Попов” №23. Ще бъде реализирано при наличието на средства.
    15.    Внесено и гласувано предложение да се отпусне сумата от 1 500 лв. за поемане разходи за участие на учениците Иван Лазаров, Леа-Тереза Тенекеджиева, Деница Добрева и Мартин Рублев в конкурса „Математика и проектиране” на MITE, в периода 1-6 май 2011 г. в Москва.
    16.    Внесох  предложение от групата на ПП ГЕРБ с различни начини за справяне с движението в района на Зоологическата градина в Морската градина. Кметската администрация издаде заповед за пълна забрана за влизане с автомобили в района на Зоологическата градина.
    17.    Внесох сигнал относно лошото състояние на ул.“Хан Пресиян”. Същата е включена програмата за ремонт на улици. Подобно е състоянието и с ул. „Първа” в кв. „Изгрев”, но там липсват и детски площадки.

Като председател на ПК”Социални дейности и жилищна политика” съм се стремял винаги да търся консенсус между отделните политически групи, както и да приемаме решения, които да са полезни за варненци. Обобщеният отчет за дейността на комисията изглежда така:

Брой проведени заседания за периода 04.08.2010г. - 25.07.2011г.:    18 бр. /от които: 7 бр. за периода 04.08.2010г. - 31.12.2010г. и 11 бр. за периода 01.01.2011г. - 27.07.2011г./
Брой разгледани преписки за периода 04.08.2010г. - 25.07.2011г.:    60 бр. /от които: 18 бр. за периода 04.08.2010г. - 31.12.2010г. и 42 бр. за периода 01.01.2011г. - 27.07.2011г./
Брой взети решения на сесия на ОбС, внесени от ПК „СДЖП”, за периода 04.08.2010г. - 25.07.2011г.:    39 бр.

Решения взети от ПК „СДЖП” и внесени на сесия на ОбС за периода 04.08.2010г. - 25.07.2011г.:

    1.    Намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Другарче” от 59 места на 40 места, считано от 01.11.2010 г.
    2.    Разкриване на Център за обществена подкрепа с капацитет 40 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2010 г.
    3.    Промяна вида на социалната услуга, както следва: от „Център за временно настаняване” на безпризорни деца, делегирана държавна дейност,  с капацитет 15 места в „Приют” за безпризорни деца, делегирана държавна дейност, с капацитет 15 места считано от 01.01.2011 г.
    4.    Увеличаване на капацитета на „Кризисен център за лица, претърпели насилие или жертви на трафик” като делегирана държавна дейност от 8 на 10 места, считано от 01.01.2011 г.
    5.    Увеличаване капацитета на „Център за социална рехабилитация и интеграция” на деца с увреждания, като делегирана държавна дейност от 40 места на 50 места, считано от 01.01.2011 г.
    6.    Даване на съгласие за разкриване на Приют за бездомни лица с капацитет 30 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2011 г.
    7.    Приемане на Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги на територията на Община Варна.
    8.    Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г.
    9.    Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2011 г.
    10.    Даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.1.”Подкрепа на социалната икономика”, процедура „Нови възможности”, бюджетна линия: BG051PO001-5.1.02..
    11.    Разкриване на ”Център за социална рехабилитация и интеграция” на деца с множество увреждания.
    12.    Приемане на решения на Общински съвет – Варна, необходимо условие за кандидатстване по проект „ Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”.
    13.    Промяна вида на социалната услуга от Дневен център за стари хора в Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора.
    14.    увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания  от 25 места на 40 места.
    15.    Увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с умствени увреждания „Чайка” от 30 на 35 места, делегирана от държавата дейност,  считано от 01.01.2012г.
    16.    Разкриване на Дневен център за деца с множество увреждания, делегирана от държавата дейност с капацитет 30 места, считано от 01.01.2012г.
    17.    Споразумение за сътрудничество между Община Варна и Сдружение „Съучастие” за реализиране на социална услуга за развитие на алтернативна семейна среда по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051PO001-5.2.11
    18.    Увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални нужди и техните семейства „Карин дом” от 50 на 60 места.
    19.    Допускане и одобряване на Споразумение за партньорство, съгласно приложение В/ІV на Община Варна със СПСПД ФИЦЕ – България и Община Виена по проект «Виена и Варна – обмяна на добри и ефективни местни практики за социално включване на деца и млади хора» по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001 - 7.0.01 Приоритетна ос 7. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, „Без граници – компонент 1” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
    20.    Даване на съгласие за внасяне в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии.
    21.    Отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на нуждаещи се по молби на граждани.
    22.    Отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности  по молби на граждани.
    23.    Бюджетът за еднократни помощи е увеличен от 400 хил. за 2010 г. на 600 хил. и се запази и в последния бюджет на общината.

Други решения взети на заседания на ПК „СДЖП”

    1.    В актуализираната „Социалната програма” за 2010 на Община Варна да се включат следните услуги:
    2.    „Център за  социална интеграция и рехабилитация за възрастни с деменция, паметови нарушения, Алцхаймер”
    3.    „Дом за възрастни хора с физически  увреждания”
    4.    „Център за  социална интеграция и рехабилитация за възрастни с психо-соматични разстройства и депресии”
    5.    Ремонт на помещенията на Съюз на инвалидите
    6.    Отпускане на безплатни карти на членовете на Сдружение „Спасение” по приложен списък за цялата градска мрежа. Финансирането да се реализира от бюджета на община Варна
    7.    Даване на положително становище  по предложението на Кмета на Община Варна относно даване на съгласие за включване в „Проект за социално включване” на МТСП и препраща към ПК “Финанси и бюджет” за окончателно решение по компетентност.
    8.    Допълване и промяна на Социалната програма на Община Варна за 2011г..
    9.    Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с проблеми в общуването и поведението.
    10.    Разкриване на Мобилен център за здравно консултиране и социално обгрижване на възрастни от уязвими социални групи.

Търсене в блога