19 септември 2011

Отчет за дейността на ПК ”Социални дейности и жилищна политика” за периода Август 2010 г. – Юли 2011 г.

Като председател на ПК”Социални дейности и жилищна политика” съм се стремял винаги да търся консенсус между отделните политически групи, както и да приемаме решения, които да са полезни за варненци. Обобщеният отчет за дейността на комисията изглежда така:

Брой проведени заседания за периода 04.08.2010г. - 25.07.2011г.:    18 бр. /от които: 7 бр. за периода 04.08.2010г. - 31.12.2010г. и 11 бр. за периода 01.01.2011г. - 27.07.2011г./

Брой разгледани преписки за периода 04.08.2010г. - 25.07.2011г.:    60 бр. /от които: 18 бр. за периода 04.08.2010г. - 31.12.2010г. и 42 бр. за периода 01.01.2011г. - 27.07.2011г./

Брой взети решения на сесия на ОбС, внесени от ПК „СДЖП”, за периода 04.08.2010г. - 25.07.2011г.:    39 бр.

Решения взети от ПК „СДЖП” и внесени на сесия на ОбС за периода 04.08.2010г. - 25.07.2011г.:

 1. 1.    Намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Другарче” от 59 места на 40 места, считано от 01.11.2010 г.
 2. 2.    Разкриване на Център за обществена подкрепа с капацитет 40 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2010 г.
 3. 3.    Промяна вида на социалната услуга, както следва: от „Център за временно настаняване” на безпризорни деца, делегирана държавна дейност,  с капацитет 15 места в „Приют” за безпризорни деца, делегирана държавна дейност, с капацитет 15 места считано от 01.01.2011 г.
 4. 4.    Увеличаване на капацитета на „Кризисен център за лица, претърпели насилие или жертви на трафик” като делегирана държавна дейност от 8 на 10 места, считано от 01.01.2011 г.
 5. 5.    Увеличаване капацитета на „Център за социална рехабилитация и интеграция” на деца с увреждания, като делегирана държавна дейност от 40 места на 50 места, считано от 01.01.2011 г.
 6. 6.    Даване на съгласие за разкриване на Приют за бездомни лица с капацитет 30 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2011 г.
 7. 7.    Приемане на Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги на територията на Община Варна.
 8. 8.    Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г.
 9. 9.    Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2011 г.
 10. 10.    Даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.1.”Подкрепа на социалната икономика”, процедура „Нови възможности”, бюджетна линия: BG051PO001-5.1.02..
 11. 11.    Разкриване на ”Център за социална рехабилитация и интеграция” на деца с множество увреждания.
 12. 12.    Приемане на решения на Общински съвет – Варна, необходимо условие за кандидатстване по проект „ Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”.
 13. 13.    Промяна вида на социалната услуга от Дневен център за стари хора в Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора.
 14. 14.    увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания  от 25 места на 40 места.
 15. 15.    Увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с умствени увреждания „Чайка” от 30 на 35 места, делегирана от държавата дейност,  считано от 01.01.2012г.
 16. 16.    Разкриване на Дневен център за деца с множество увреждания, делегирана от държавата дейност с капацитет 30 места, считано от 01.01.2012г.
 17. 17.    Споразумение за сътрудничество между Община Варна и Сдружение „Съучастие” за реализиране на социална услуга за развитие на алтернативна семейна среда по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051PO001-5.2.11
 18. 18.    Увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални нужди и техните семейства „Карин дом” от 50 на 60 места.
 19. 19.    Допускане и одобряване на Споразумение за партньорство, съгласно приложение В/ІV на Община Варна със СПСПД ФИЦЕ – България и Община Виена по проект «Виена и Варна – обмяна на добри и ефективни местни практики за социално включване на деца и млади хора» по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001 - 7.0.01 Приоритетна ос 7. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, „Без граници – компонент 1” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
 20. 20.    Даване на съгласие за внасяне в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии.
 21. 21.    Отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на нуждаещи се по молби на граждани.
 22. 22.    Отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности  по молби на граждани.
 23. 23.    Бюджетът за еднократни помощи е увеличен от 400 хил. за 2010 г. на 600 хил. и се запази и в последния бюджет на общината.

Други решения взети на заседания на ПК „СДЖП”
 1. 1.    В актуализираната „Социалната програма” за 2010 на Община Варна да се включат следните услуги:
 2. 2.    „Център за  социална интеграция и рехабилитация за възрастни с деменция, паметови нарушения, Алцхаймер”
 3. 3.    „Дом за възрастни хора с физически  увреждания”
 4. 4.    „Център за  социална интеграция и рехабилитация за възрастни с психо-соматични разстройства и депресии”
 5. 5.    Ремонт на помещенията на Съюз на инвалидите
 6. 6.    Отпускане на безплатни карти на членовете на Сдружение „Спасение” по приложен списък за цялата градска мрежа. Финансирането да се реализира от бюджета на община Варна
 7. 7.    Даване на положително становище  по предложението на Кмета на Община Варна относно даване на съгласие за включване в „Проект за социално включване” на МТСП и препраща към ПК “Финанси и бюджет” за окончателно решение по компетентност.
 8. 8.    Допълване и промяна на Социалната програма на Община Варна за 2011г..
 9. 9.    Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с проблеми в общуването и поведението.
 10. 10.    Разкриване на Мобилен център за здравно консултиране и социално обгрижване на възрастни от уязвими социални групи.

Търсене в блога