29 януари 2012

Общинските съветници Тодор Балабанов и Павел Христов внесоха две предложения в Общински съвет – Варна

Павел Христов ГЕРБ
Първото касае изменение на услугата, предоставяна от Дома за деца и младежи с умствена изостаналост „Св.Йоан Златоуст“, представляваща цялостно социално обслужване на 40 потребители при годишен стандарт, възлизащ на 209 760 лв. и осигурен като държавно делегирано финансиране. Към финансирането на дома е прикачена транспортна услуга, която възлиза 43 000 лв. на година и заема 2 щатни бройки за шофьори, вместо необходими специалисти на дома. Посочената сума не влиза в годишния стандарт за издръжка на дете и не следва да бъде финансирана от бюджета на дома. В тази връзка съветниците предложиха отделянето на транспортната услуга, заедно с двете щатни бройки, за да се освободят места за нужните специалисти в дома, както и бюджетът на дома да не се натоварва допълнително. Решението бе прието от комисиите по „Социални дейности и жилищна политика“ и „Финанси и бюджет“. Предстои да се гласува на предстоящата сесия на Общинския съвет на 1 Февруари 2012 г.
Второто предложение касае изменение на правилника за работа на Варненския общински съвет. Съветниците предлагат материалите, които ще се разглеждат от комисиите да се изпращат по електронна поща на съветниците в срок от 3 дни преди заседанието, както и да се публикуват на страницата на община Варна в същия срок. Същото изменение на правилника предлагат и за материалите за заседанията на Общинския съвет, но в срок до 14:00 часа два дни преди сесията. Предложението трябва да се обсъди на заседание на временната комисия “Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и ако бъде подкрепено, да влезе за решение на заседание на Общинския съвет.

Търсене в блога