08 февруари 2012

Отговори на въпроси и сигнали към кмета, поставени на третото заседание на Общински съвет- Варна

Павел Христов ГЕРБ
На третото заседание на Общински съвет – Варна бяха поставени два конкретни въпроса:

1. Изпълнението на проект за благоустрояване на района между улиците “Генерал Колев”, “Царевец”, “Чаталджа” и булевард “8-ми Приморски полк”:

Относно: Питане на общински съветник по протокол №3 на Общински съвет- Варна от заседание, проведено на 14.12.2011 г. и 15.12.2011 г.УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,
Във връзка с повдигнатия от Вас въпрос до какъв етап е стигнало изпълнението на проекта за благоустрояване в района между "Генерал Колев", "Царевец", "Чаталджа" и "8- ми Приморски полк" и какви са действията, които трябва да очакваме да се случат - Община Варна сключи с Министерство на Регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" на 16.07.2010 г. Договор №BG 161Р0001/1.4-05/2009/004 за следните обекти:
Реконструкция на ул. "Генерал Колев" от ул. "Чаталджа" до ул. "Царевец" - ул. "Караагач" - ул. "Мир" до ул. "Хр. Смирненски", гр. Варна -1 етап;
Реконструкция на северното платно на ул. "Царевец" от бул. "Осми приморски полк" до бул. "Генерал Колев", гр. Варна;
Междублоковото пространство между ул. "Чаталджа". ул. "Драва чех", бул. "Ген. Колев", ул. "Цар Асен".
В резултат на проведени процедури по реда на ЗОП за възлагане на обществени поръчки са избрани изпълнител на строителството и консултант, упражняващ строителен надзор по време на строителството. По реда на НВМОП са проведени останалите процедури, необходими за изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ. На 21.12.2011 г. с МРРБ- Управляващ орган е сключен Анекс към Договор №BG161РООО 1/1.4- 05/2009/004.
Срокът за изпълнение на СМР на обектите е три месеца. Планираме откриване на строителна площадка в края на м. януари или началото на м. февруари- в зависимост от атмосферните условия. Строително-монтажните работи и на трите обекта следва да завършат най-късно до м. май 2012 г.2. Затруднен достъп на специализирани МПС-та по улица „Евлоги Георгиев“ в района на център за деца и младежи с умствена изостаналост “Йоан Златоуст”, детски ясли “Щурче” и “Незабравка”

Относно: Сигнал на г-н Павел Христов от заседание проведено на 14.127 15.12.2011г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,
Във връзка с Вашия сигнал подаден на редовно заседание на общински съвет, относно проблем с паркирането в района на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост "Св.Йоан Златоуст" на ул. "Евлоги Георгиев", Ви информирам, че, в посоченият район освен гореописаният дневен център се намират две детски заведения - детска ясла "Щурче", ЦДГ №35 "Незабравка" и Втори корпус на Икономическия университет — Варна. Това обуславя голямата натовареност от преминаващи и паркиращи МПС, предвижващи децата. На тротоарите от двете страни на улицата са монтирани антипаркингови колчета. Разпредено е на ГООР(общинска полиция) да извършват превантивни обходи в района, с цел предотвратяване струпване на автомобили, което би затруднило достъпа на специализирани МПС.

Търсене в блога