02 март 2011

Общинските съветници от ГЕРБ Павел Христов, Орлин Симеонов и Николай Пашов са сред най-активните в местния парламент

Председателят на местния парламент Николай Апостолов от ГЕРБ представи отчет за работата на Общинския съвет и неговите комисии за периода 1 юли до 31 декември 2010 г. През отчетния период са проведени общо 6 заседания на Общинския съвет, от които 5 редовни, 1 извънредно – по повод пререгистрацията на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко Антонов Марков”, с което на практика бе спасено лечебното заведение от закриване. 
По време на шестте заседания, Общинският съвет е приел общо 509 решения, проектите на които са изработени от 15 постоянни и 4 временни комисии. За периода са направени 20 питания към кмета на община Варна, като най-активен сред общинските съветници е Павел Христов от групата на ГЕРБ, председател на ПК “Социални дейности и жилищна политика”. 
 За отчетния период въз основа на решения на ПК “Социални дейности и жилищна политика” и ПК “Здравеопазване” и според представените данни от общинската администрация за задоволяване на най- спешните здравни и социални нужди на гражданите са отпуснати финансови сред- ства в размер 306 245 лв. Постоянната комисия по “Младежки дейности и спорт” с председател Николай Пашов от ГЕРБ е с най-голям брой взети решения - 221, сред които са и общинските програми „Младежки дейности“, „Спорт“, „Социален туризъм“ и „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“ за 2011 г. Тези програми имат за цел да създават условия и да насърчават подобряването на физическата дееспособност, общуването с природата, опазването на околната среда, водене на здравословен живот сред всички слоеве на варненското население. 
Най-много са заседанията на постоянната комисия “Собственост и стопанство” с председател Орлин Симеонов от групата на ГЕРБ - общо 15. Същата комисия е разгледала 119 преписки и е взела общо 132 решения.
  
Публикацията е съкращение от статия в месечното издание на ГЕРБ – Варна. Целия текст на статията можете да прочетете тук.

Търсене в блога