02 септември 2016

Декларация на парламентаристите от региона на река Дунав


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Приета на Конференцията на парламентаристите от региона на река Дунав
от парламентарните делегации на Република Австрия, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Федерална република Германия, Унгария, Румъния, Република Сърбия, Република Словения и Чешката република


Оценявайки огромното значение на река Дунав, нейната природна среда и ресурси за икономическото и социално благоденствие и стандарта на живот на гражданите, както и изключителното значение на регионалното сътрудничество и координация за постигане на устойчиво развитие на басейна на река Дунав;

Признавайки огромния потенциал на река Дунав като екологичен и икономически гръбнак на целия Дунавски регион;

Имайки за отправна точка  основните принципи на стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав;

Подчертавайки възможността за по-нататъшно икономическо развитие на Дунавския регион чрез развитие на устойчиви политики в областта на интегрираното управление на природните ресурси и опазването на околната среда, както и съхраняването на добросъседските отношения;

Отчитайки съвместните усилия на всички международни участници в укрепването на стабилността и трансграничното сътрудничество;

Отдавайки значение на развитието на Дунавския басейн и корабоплаване, както и на регулирането на използването и опазването на водните екосистеми;

Отбелязвайки необходимостта от съвместни действия в областта на защитата от наводнения в съответствие с действащата международно-правна рамка за успешно регионално сътрудничество в тази област, както и желанието за по-добра координация на управлението на водните ресурси и водните пътища в басейна на река Дунав;

Потвърждавайки своята ангажираност с модернизацията на транспорта, енергетиката и насърчаването на културата и туризма и съзнавайки необходимостта от подобряване на мобилността и комуникациите чрез подобряване на мерките за развитие и насърчаване на транспортната политика;


Допринасяйки за разширяването на изградената в региона мрежа за идентифициране на  програми и приоритети за регулиране на водните пътища и пристанищната инфраструктура;

Подчертавайки предимствата на водния транспорт, както и значението на обновяването на водните пътища и пристанищата за по-нататъшното икономическо и социално развитие на този регионален транспортен коридор;

Потвърждавайки своя ангажимент за полагане на всички необходими усилия за прилагане на закона в рамките на международните правни режими и инструментите на водното законодателство, международното право в областта на околната среда, водите, наводненията и координацията на планирането и инвестициите в инфраструктурни програми с цел укрепване на трансевропейската транспортна мрежа,

Имайки предвид общата история, приеха да продължат да насърчават гражданите на региона за:

о интеграция и разширяване на сътрудничеството на базата на основните европейски ценности на човешко достойнство, свобода, равенство, върховенство на закона и зачитане на правата на лица, принадлежащи към етнически и малцинствени групи

o използване потенциала на природните ресурси на региона на река Дунав с цел да се разшири икономическото сътрудничество чрез развитие на всички видове транспорт, подчертавайки по-специално предимството на водния транспорт като надежден, безопасен и екологичен вид транспорт, както и значението на възстановяването и развитието на корабоплаването и пристанищната инфраструктура, подчертавайки значението на пренасочването на  част от товарния транспорт чрез използване на потенциала на вътрешните водни пътища, което означава ниско потребление на енергия, по-голям капацитет, ниски емисии и транспортни разходи;

о повече инвестиции в разработването на модерни технологии, увеличаване на трафика, модернизация на водните пътища в басейна на река Дунав и по-бързо развитие на пристанищата и пристанищната инфраструктура, което позволява установяване на директни транзитни товарни потоци в рамките на мултимодална транспортна система, оптимален стоков поток с модерно оборудване за претоварване, високи технологии и качество на пристанищните услуги, което улеснява свързването на дунавските пристанища с пристанищата на Западна и Източна Европа, както и с пристанищата на Северно и Черно море и други европейски коридори;

o съживяване на речния транспорт, който има потенциала да отговори на растежа в сектора на търговията в цяла Европа, имайки предвид, обаче, необходимостта от хармонизиране на икономическите с екологичните интереси;

о защита на уникалните природни ценности и наследство на региона на река Дунав;

о поддържане на комуникация и редовен обмен на опит между страните, участващи в Стратегията на ЕС за Дунавския регион и координация в процеса на европейска интеграция;

о опазване на мира, демокрацията и върховенството на закона като предпоставка за развитието на цялия регион на река Дунав и установяване на взаимни връзки, които, наред с другото, носят просперитет и подобряване на равнището на социално-икономическото измерение, конкурентоспособността, сигурността и перспективите за развитие на транспорта, стимулиране на уникалните водни екосистеми, както и разширяване на транспортните възли чрез връзки с други речни басейни и пристанища във вътрешността;

o повишаване на информираността за различни дейности, които влияят върху природните и водните ресурси, включително производството на водноелектрическа енергия, селското стопанство и речното корабоплаване, предвид факта, че много от проблемите на региона не признават граници и че наводненията, транспортните и енергийните връзки, опазването на околната среда и предизвикателствата пред сигурността изискват уникални подходи и общи действия.

Приветствайки и развитието на редица ефективни механизми за участие на обществеността и заинтересованите страни на ниво басейн на река Дунав и неговите под-басейни, те следва, наред с другото, да насърчават разширяването на интегриран подход към планирането на проекти за водни пътища, създаване на необходимите условия за устойчиво развитие на вътрешното корабоплаване чрез хармонизирано използване на водните пътища за различни цели (напр. за товарен транспорт, енергетика, защита от наводнения, туризъм или доставка на питейна вода),

Парламентаристите от Дунавския регион призовават за:

- По-активна роля на всички парламентаристи от Дунавския регион за постигане на целите на Дунавската стратегия, при отчитане на взаимодействието между процеса на развитие и регионалните стратегии, както и потенциалните ползи от прилагането на най-добрите практики в рамките на процеса на интеграция в ЕС;
- Непрекъснато включване на представители на гражданското общество и други заинтересовани страни, както и на регионалните и местните общности в области от взаимен интерес;
- По-нататъшно насърчаване и възобновяване на диалога със съответните заинтересовани лица в областта на навигацията, хидроенергетиката, селското стопанство, опазването на околната среда и управлението на наводнения, с цел интеграция на икономическите, социалните и екологичните аспекти на планирането и изпълнението на инфраструктурни проекти при спазване на принципите на устойчиво регионално развитие.

Заключителни бележки

Ние вярваме, че стратегията на ЕС за региона на река Дунав спомага за намиране на координирано и дългосрочно решение на предизвикателства, които не могат да бъдат решени на национално ниво. Ето защо очакваме Стратегията да допринесе значително за подобряване на координацията между органите и организациите, работещи в региона на река Дунав, и да донесе благоденствие, устойчиво развитие, създаване на работни места и по-голяма сигурност.

Оценявайки значителната подкрепа, предоставяна досега от международни организации и институции за реализацията на важни проекти, се обръщаме към организациите и институциите с призив за подкрепа, чрез пренасочване на достатъчно средства, по-нататъшно изпълнение на бъдещи приоритетни проекти за развитие, насърчаване на съвместни дейности и постигане на резултати.

Предвид съвместната ни работа по дейности в рамките на Дунавската стратегия, подчертаваме, че сме в състояние да установим по-тесни връзки в редица области, които допринасят за значително подобряване на отношенията между нашите страни.

Изразяваме нашата подкрепа за международните комисии за установяване на сътрудничество с всички заинтересовани партньори (в частност ЕК, Международната дунавска комисия, Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR); Международна комисия за басейна на река Сава.

Търсене в блога